ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡର 2019-20 ବୈଧାନିକ ହିସାବ ତନଖି କରିବା ପାଇଁ ଈଚ୍ଛୁକ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଫାର୍ମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ – ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡର 2019-20 ବୈଧାନିକ ହିସାବ ତନଖି କରିବା ପାଇଁ ଈଚ୍ଛୁକ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଫାର୍ମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ – ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡର 2019-20 ବୈଧାନିକ ହିସାବ ତନଖି କରିବା ପାଇଁ ଈଚ୍ଛୁକ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଫାର୍ମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ – ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡର 2019-20 ବୈଧାନିକ ହିସାବ ତନଖି କରିବା ପାଇଁ ଈଚ୍ଛୁକ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଫାର୍ମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ – ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

31/07/2020 06/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (260 KB)