ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀବଦ୍ଧ ତାଲିକା

17/05/2019 17/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (264 KB)