ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧/୨୦୧୯ ତା.୨୫-୦୯-୨୦୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧/୨୦୧୯ ତା.୨୫-୦୯-୨୦୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧/୨୦୧୯ ତା.୨୫-୦୯-୨୦୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧/୨୦୧୯ ତା.୨୫-୦୯-୨୦୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା

27/11/2020 26/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (342 KB)