ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦେଓଗଢ଼ ଜିଲ୍ଲା judgeship ରେ ପ୍ରକାଶିତ Adv. No. 02 of 2022 ଥିବା  କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ତଥା-ନକଳକାର, କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରଲେଖକ ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ ଲେଖକ ସ୍ତର-III ର ଫଳାଫଳ

ଦେଓଗଢ଼ ଜିଲ୍ଲା judgeship ରେ ପ୍ରକାଶିତ Adv. No. 02 of 2022 ଥିବା  କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ତଥା-ନକଳକାର, କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରଲେଖକ ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ ଲେଖକ ସ୍ତର-III ର ଫଳାଫଳ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଦେଓଗଢ଼ ଜିଲ୍ଲା judgeship ରେ ପ୍ରକାଶିତ Adv. No. 02 of 2022 ଥିବା  କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ତଥା-ନକଳକାର, କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରଲେଖକ ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ ଲେଖକ ସ୍ତର-III ର ଫଳାଫଳ

ଦେଓଗଢ଼ ଜିଲ୍ଲା judgeship ରେ ପ୍ରକାଶିତ Adv. No. 02 of 2022 ଥିବା  କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ-ତଥା-ନକଳକାର, କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରଲେଖକ ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ ଲେଖକ ସ୍ତର-III ର ଫଳାଫଳ

 

19/03/2023 20/05/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (504 KB)