ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୩୧୫୨ ତା.୨୧-୦୭-୨୦୨୦ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଦେବଗଡର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ)

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୩୧୫୨ ତା.୨୧-୦୭-୨୦୨୦ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଦେବଗଡର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୩୧୫୨ ତା.୨୧-୦୭-୨୦୨୦ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଦେବଗଡର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ)

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୩୧୫୨ ତା.୨୧-୦୭-୨୦୨୦ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଦେବଗଡର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ)

12/08/2020 31/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (280 KB)