ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବ୍ୟାଙ୍କ


ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ଯାଙ୍କ

ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ଯାଙ୍କ, ଦେବଗଡ ଶାଖା IFSC Code : UTIB0001713 MICR Code : 768211102


ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ଯାଙ୍କ

ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ଯାଙ୍କ, ଲଇମୁରା ଶାଖା IFSC Code : ANDB0000972 MICR Code : 768011507


ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ଯାଙ୍କ

ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ଯାଙ୍କ, ଦେବଗଡ ଶାଖା IFSC Code : ANDB0002398


ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ବ୍ଯାଙ୍କ

ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ବ୍ଯାଙ୍କ, ଦେବଗଡ ଶାଖା IFSC Code ALLA0213460 MICR Code 768002102


କାନାରା ବ୍ଯାଙ୍କ

କାନାରା ବ୍ଯାଙ୍କ, ଦେବଗଡ ଶାଖା IFSC Code : CNRB0004911


ବରୋଦା ବ୍ଯାଙ୍କ

ବରୋଦା ବ୍ଯାଙ୍କ, ଦେବଗଡ ଶାଖା IFSC Code: BARB0DEBAGA MICR Code: 768012102


ବ୍ଯାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ବ୍ଯାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେବଗଡ ଶାଖା, IFSC Code : BKID0005196 MICR Code : 768013102